Werkervaring


Fontys 2019 – …
Senior Consultant Kostprijs Model
Realiseren van een Zero Service Based Budget op basis van de Technology Business Management-taxonomie. Herinrichten tijdschrijven en financiële administratie om de nieuwe budgetstructuur te ondersteunen.

DLL 2018 – 2018
IT Cost Management Consultant
Bouwen en implementeren van een IT kostenmodel in CostPerform. Met een klein team (2 vanuit de leverancier en 3 vanuit control DLL) op Agile wijze ontwerpen en implementeren van een minimal viable product waarbij de controllers van DLL on-the-job zijn getraind. Doorlooptijd betrof 12 weken waarbinnen een vijftal sprints werden doorlopen.

UWV 2016 – 2017
IT Cost Management Consultant
Het inzichtelijk maken van de ICT uitgaven van het UWV middels een Activity Based Budget (ABB) gebaseerd op de Gartner systematiek. Het in lijn brengen van de financiële administratie en de tijdschrijfmodule met het ABB. Het doorvoeren van een aantal verbetertrajecten op het gebied van administratieve organisatie, contract management en inkoop.

Arcadis 2015-2016
Senior IT Controller
In crashactie opzetten van IT Budget voor Arcadis IT EMEUK (Continentaal Europa, Verenigd Koninkrijk en het Midden-Oosten). Basisprincipes voor Activity Based Budgetting geïntroduceerd.

DS Smith 2013 – 2015
IT Cost management consultant/Business Controller
Bouwen van een transparant, kosten efficiënte IT cost managementstructuur met heldere governance. Opbouwen van budgetten op basis van Activity Based Costing. Bouwen en implementeren van maandelijkse management rapportages. Herinrichten van de financiële administratie. Migratie van de Groeps-ICT-administratie van JD Edwards naar SAP. Contractmanagement voor de grotere outsourcingspartners. Ondersteuning van verscheidene benchmarks (KPMG en Gartner). Training van de nieuwe vaste controller.

RWE IT GMBH, 2012 – 2012
Datamining consultant
Inrichten van een data room. Uitvoeren van uitbestedingsanalyses, business cases en besluitvormingsdocumenten voor de sourcing traject in het IT@RWE2015 project. Bencharken van de werkplekken en wan-lijnen zowel binnen de verschillende bedrijfsonderdelen als internationaal op basis van Gartner input.

Essent 2009 – 2012
Principle Architect (Strategisch adviseur
Bouwen in implementeren van IT cost management systeem in standaard tooling (Costperform). Kostprijs calculaties infrastructuur. Ontwikkelen en bouwen van verkoopmodellen voor de IT afdeling. Begeleiden van benchmarktrajecten (infrastructuur, applicatie beheer, business vergelijkingen) met verschillende grote adviesbureaus McKinsey, Metri. Actief vanuit de IT betrokken bij de Due Diligency en Post Merger Integration tussen Essent en RWE. Implementatie en uitrol van performance management framework voor de IT organisatie.

Finext 2005 – 2009
Cost management consultant/interim controller bij Essent
Van scratch af opbouwen van de planning en control voor de Infrastructuur organisatie. Ontwikkelen van een TCO model voor de infrastructuur. Inrichten credit control. Lid van het Managementteam IT Infra. Begeleiden van de Due Diligency in het toenmalige fusie traject met NUON. Project Portfolio Management voor infrastructuurprojecten. Opleiden van infrastructuur controller. Kwaliteitsslag op bronbestanden voor IT costing (CMDB, KPI rapportages leveranciers, inrichting SAP)

Gemeente Roermond 2004
Concern controller
Verantwoordelijk voor de opbouw van een nieuwe planning en controlcyclus. Tevens adviseur van MT en College met betrekking tot bedrijfsvoering. Resultaten: Uitvoering en rapportage nulmeting betreffende de interne organisatie van de gemeente. Aanzet tot auditprogramma met betrekking tot rechtmatigheid van het handelen van de gemeente.

Inspectie van het Onderwijs 2002 – 2004
Concern controller
Concerncontroller/hoofd afdeling Planning, Control en Kwaliteitszorg (PC&K, 9 medewerkers). Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van managementtools en het opzetten van de financiële cyclus. Belangrijkste activiteiten: invoering van VBTB (van beleidsvoorbereiding tot beleidsverantwoording), de introductie integraal management, een inhaalslag op het gebied van de administratieve organisatie, ontwikkeling van een kostprijsmodel, de invoering van het INK-model (beschrijven bedrijfsprocessen) en het opzetten van de afdeling PC&K.

Universiteit Maastricht 1993 – 2002

2000 – 2002
Interim Directeur bij de Faculteit der Algemene Wetenschappen (FdAW)
FdAW zou in deze periode de overgang van de Universiteit Maastricht naar de Transnationale Universiteit Limburg (tUL) moeten maken. Belangrijkste taken: aansturing van het faculteitsbureau (11 personen inclusief systeembeheer), integraal verantwoordelijk voor het facultaire personeelsbeleid? en beheer (120 personen), en financieel beleid en beheer, de beheersmatige onderbrenging van de opleiding Kennistechnologie in de tUL. Verzorgen colleges projectmanagement aan tweedejaars studenten.

1996 – 2000
Financieel adviseur/Controller Financieel Economische Dienst (FED)
Advisering College van Bestuur, decanen en faculteitsdirecteuren aangaande het financieel beleid en beheer. Optreden als sparringpartner voor beleidsontwikkeling vanuit bedrijfsvoeringperspectief. Begeleiding bij de begrotingscyclus van 2 faculteiten en 4 universitaire diensten. Controle en planning van het investeringsprogramma van de UM (in de periode 1998 t/m 2003 was er voor M€ 110 aan nieuwe investeringen in gebouwen gepland). Ontwikkeling van financiële managementtools. Genereren van managementinformatie voor kwartaalrapportages. Ontwikkelen en geven van cursussen financieel beheer. De UM heeft een verdere decentralisatie van bevoegdheden doorgevoerd in het kader van Integraal Management. Gevolg hiervan was een grotere behoefte aan financiële kennis dieper in de organisatie. Ontwikkelen van een universiteitsbreed Access programma voor het maken van managementrapportages. Ontwikkelen van gecombineerde liquiditeits- en investeringsbegroting voor bouwprojecten. Coordineren van het eindafrekeningtraject van de UM waarbij de doorlooptijd met 6 weken is verkort. Ontwikkelen van een cursus financieel beheer voor niet financials.

1993 – 1996
Arbeidsmarktonderzoeker
Onderzoeker bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, (ROA) verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen. Uitvoeren van toegepast onderzoek in opdracht van externe opdrachtgevers zoals ministeries en de EU. Naast uitvoering van het onderzoek ook verantwoordelijkheid voor acquisitie, tijdplanning, budgetbewaking en nazorg.